Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató - (továbbiakban: „Tájékoztató”) - 2020. május 1.

I. Adatkezelő bemutatása
Jelen Tájékoztató célja az alábbi adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”)
adatkezeléssel összefüggő tevékenységének bemutatása:
Név: AMS Betegszállító Kft.
Székhely: 1135 Budapest, Lehel út 61.
Cégjegyzékszám: 01 09 928313
Adószám: 14971127-2-41
Honlap (továbbiakban: „Honlap”): https://www.amsmento.hu/
E-mail cím: info@amsmento.hu
Telefonszám: +36 1 310 4104
II.
Tájékoztatás módja
Jelen Tájékoztató az Adatkezelő távollévők között kötött szerződések szerinti
értékesítés, laboratóriumi vizsgálatok, kapcsolódó mintavételi feladatok ellátása,
egészségügyi- és kiegészítő szolgáltatások nyújtása (továbbiakban:
„Szolgáltatások”) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik. Jelen
Tájékoztató irányadó minden olyan további esetben, Szolgáltatás vonatkozásában,
amelyre az Adatkezelő jelen Tájékoztató alkalmazását írja elő. A Tájékoztató az
Adatkezelő által követett adatkezelési elveket és gyakorlatot, az Adatkezelő által kezelt
személyes adatok típuskörét, az adatkezelés célját, valamint az érintettek jogai
gyakorlásának lehetőségeit rögzíti.
III.
Tájékoztató hatálya, közzététele, módosítása, elfogadása
III.1. Jelen Tájékoztató a keltezés napjától hatályos és visszavonásig hatályban
marad.
III.2. Jelen Tájékoztató kiterjed valamennyi olyan személyre, aki az Adatkezelő
bármely Szolgáltatását igénybe veszi, illetve az Adatkezelővel bármely más módon a
kapcsolatot felveszi és az Adatkezelő részére személyes adatot szolgáltat
(továbbiakban: „Érintett”).
III.3. Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő a Honlapján, valamint az ügyfélforgalom
lebonyolítását végző helyiségeiben közzéteszi, illetőleg az Érintettel érintkező
valamennyi munkatárstól kérhető a jelen Tájékoztató papír alapú példánya átolvasás
végett.
III.4.Jelen Tájékoztatót az Adatkezelő jogosult egyoldalúan módosítani. A
módosításokat az Adatkezelő azok hatályba lépése előtt 10 (tíz) nappal a Honlapon
közzéteszi. A közzététellel a Tájékoztató módosítása az Érintettek számára
megismerhetővé válik, ezáltal pedig a hatályba lépést követően a Tájékoztató velük
szemben maradéktalanul, további tájékoztatás nélkül érvényesül.
III.5. A Tájékoztatót az Érintettek elfogadják, a benne foglaltakat tudomásul veszik
és magukra nézve kötelezőnek fogadják el.IV.
Adatkezelés elvei
IV.1. Az Adatkezelő a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos
adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli, így többek között, de nem kizárólag:
• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (Infotv.);
• az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és
védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvénnyel (Eüak.);
• az Európai Parlament és a Tanács (EU) természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016/679. számú rendelet (továbbiakban: „GDPR”);
• 29-es munkacsoport állásfoglalásai.
IV.2. A Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv., az Eüak. és a a GDPR
értelmező rendelkezései alapján meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni:
• személyazonosító adat:
o Családi és utónév
o leánykori név
o anyja neve
o Születési ideje, helye
o neme
o Taj száma vagy egyéb okiratnak a száma
o lakhely / tartózkodási hely
o Telefonszáma
o E-mail címe
o Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;
V.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei
Postacím: AMS Betegszállító Kft., 1135 Budapest, Lehel út 61.
E-mail cím: info@amsmento.hu
VI.
Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre, időtartama cél szerinti
bontásban.
VI.1. Időpont foglalás Honlapon keresztül
Adatkezelés célja: Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó előjegyzés céljából
történő adatkezelés a Honlapon keresztül.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása a Honlapon a megfelelő rubrika
bejelölésével.
Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a
felhasználásról: Adatkezelő a fenti Szolgáltatással összefüggésben az alábbi
adatokat kezelheti (opcionális adatkezelés): −Érintett neve; −Érintett telefonszáma;
• személyazonosító adat:
o Családi és utónév
o leánykori név
o anyja neve
o Születési ideje, helye
o neme
o Taj száma vagy egyéb okiratnak a számalakhely / tartózkodási hely
Telefonszáma
E-mail címe
Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;
Adatkezelés időtartama: Eüak. 30§ alapján.
o
o
o
o
VI.2. Telefonos ügyfélszolgálat
Adatkezelés célja: A telefonos ügyfélszolgálat igénybevétele során az elhangzott
információk rögzítése és tárolása minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi és
egészségügyi célok, illetve esetlegesen időpontfoglalás érdekében.
Adatkezelés jogalapja: A telefonhívás folytatása az adatkezelésre vonatkozó
felhívást követően.
Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a
felhasználásról: A rögzített telefonbeszélgetésben elhangzott információk,
telefonszám (amennyiben nem rejtett a telefonszám)
• személyazonosító adat:
o Családi és utónév
o leánykori név
o anyja neve
o Születési ideje, helye
o neme
o Taj száma vagy egyéb okiratnak a száma
o lakhely / tartózkodási hely
o Telefonszáma
o E-mail címe
o Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;
Adatkezelés időtartama: A telefonhívástól számítottan legfeljebb 30 nap, vagy az
Érintett hozzájárulásának visszavonásáig.
VI.3. Betegszállítással összefüggésben kezelt adatok
Adatkezelés célja: Betegszállítással összefüggő tevékenység ellátása és
dokumentálása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása a Szolgáltatás megrendelésekor
Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a
felhasználásról:
• személyazonosító adat:
o Családi és utónév
o leánykori név
o anyja neve
o Születési ideje, helye
o neme
o Taj száma vagy egyéb okiratnak a száma
o lakhely / tartózkodási hely
o Telefonszáma
o E-mail címeo Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;
Adatkezelés időtartama: Eüak. 30§-alapján.
VI.4. COVID-19 mintavételezés, szűrés, laboratóriumi vizsgálat nyújtása
Adatkezelés célja: SARS CoV-2 vírus kimutatása helyszíni vagy laboratóriumi
vizsgálat keretében és annak dokumentálása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása a Szolgáltatás megrendelésekor
Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a
felhasználásról: A rögzített telefonbeszélgetésben elhangzott információk,
telefonszám (amennyiben nem rejtett a telefonszám)
• személyazonosító adat:
o Családi és utónév
o leánykori név
o anyaja neve
o Születési ideje, helye
o neme
o Taj száma vagy egyéb okiratnak a száma
o lakhely / tartózkodási hely
o Telefonszáma
o E-mail címe
o Egyészségügyi adatai: az Érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros
szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás
körülményeire, a halál okára vonatkozó adatok;
Adatkezelés időtartama: Eüak. 30.§-alapján.
VI.5. Adattovábbítás Adatkezelőtől elkülönült személynek egészségügyi
hálózaton belül:
VI.5.1. Gyógykezelés céljából történő adattovábbítás egészségügyi ellátó
rendszeren belül az adatkezelés az Eüak 4. § (1) alapján történik.
VI.5.2. Az egészségbiztosítási szervnek a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 81. §-ában meghatározott feladata
ellátása érdekében egészségügyi adatok és TAJ-számok az egészségügyi
ellátóhálózat és az egészségbiztosítási szerv között is továbbíthatók és
összekapcsolhatók, a feladat ellátásához szükséges mértékben. E körben:
Közfinanszírozás érdekében történő adattovábbítás: Az egészségügyi
ellátásokra jogosultak részére a kötelező egészségbiztosítás terhére igénybe
vehető szolgáltatások rendelésének és nyújtásának, továbbá a külön jogszabály
szerinti szerződés alapján a jogosultak részére nyújtott ellátások finanszírozása,
illetve az ártámogatás elszámolása, valamint a társadalombiztosítási ellátások
megállapítása, kifizetése és a kifizetett ellátások visszafizetése, megtérítése
érdekében az Adatkezelő, mint közfinanszírozott szolgáltató az egészségügyi
szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes
szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Kormányrendeletben foglaltak szerintfinanszírozási jelentésben a rendeletben meghatározott tartalommal adatokat
továbbít a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére.
Jogviszony ellenőrzés céljából történő adatösszekapcsolás: A kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról
szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 12/B. §
rendelkezése alapján jelenleg valamennyi közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltató jogszabályi
kötelezettségnek eleget téve, minden orvos-beteg találkozó alkalmával on-line
módon ellenőrzi, hogy a beteg szerepel-e az egészségbiztosítónál vezetett
nyilvántartásban. A NEAK online rendszeréből történő jogviszony ellenőrzésre
kizárólag a 217/1997. (XII. 1.) Kormányrendelet által előírt célból, módon és
időben kerülhet sor.
Ellenőrzés céljából történő adattovábbítás: Országos Egészségbiztosítási
Pénztár Elemzési, Ellenőrzési, Orvosszakértői és Szakmai Ellenőrzési Főosztály
hivatalos megkeresésben igényelt adatok továbbítása. Vonatkozó jogszabályok:
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. Törvény, a kötelező egészségbiztosítás
ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény; a végrehajtásról szóló 217/1997.
(XII.1.) Korm. rendelet, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási
Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.)
kormányrendelet; az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-
szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során
alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a
teljesítmények elszámolásáról 9/2012. (II.28.) NEFMI rendelet.
VI.5.3. Közreműködést kérő egészségügyi szolgáltatókkal történő elszámolás
céljából az Adatkezelő, mint közreműködő egészségügyi szolgáltató a
közreműködést kérő egészségügyi szolgáltató szerint meghatározott
közfinanszírozási jelentésben adatokat továbbít a közreműködést kérő
egészségügyi szolgáltató felé.
VI.5.4. Adattovábbítás az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térbe
(EESZT): Adatkezelő számára előírt kötelezettség: az Eüak 35/N.§: „a
jogszabályban meghatározott jelentéstételre vagy adatszolgáltatásra kötelezett
csatlakozott adatkezelő vagy az EESZT felhasználó a jelentéstételt vagy
adatszolgáltatást az EESZT útján miniszteri rendeletben meghatározottak szerint
teljesíti” valamint a 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 6.§: „A
csatlakozott adatkezelő számára előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése
csatlakoztatott informatikai rendszer útján automatizáltan, a működtető által
meghatározott módon és struktúrában, az EESZT adott szolgáltatásának
igénybevételével történik. Ettől eltérő módon az előírt adatszolgáltatás kizárólag
akkor teljesíthető, ha a működtető erre külön engedélyt ad”. Csatlakozott
adatkezelő számára előírt kötelezettség 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet az
Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes
szabályokról 20. §, 22.§ (2) bekezdés, 5. melléklete, amely az 1Eüak 15§-a
szerinti mikrobiológiai laboratórium vizsgálatának eredményéről teljesítendő
jelentés. Az EESZT adatkezelési részletes adatkezelési tájékoztatója elérhető az
alábbi linken:https://e-egeszsegugy.gov.hu/GDPR.
VI.5.5. Járványügyi célból történő adattovábbítás: Eüak. 15. § (1) alapján a
betegellátó haladéktalanul továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek
az adatfelvétel során tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító
adatot, ha
(1) az 1. számú melléklet A) pontjában szereplő fertőző betegséget észlel
vagy annak gyanúja merül föl.
(2) Az 1. számú mellékletben nem szereplő fertőző, illetve az 1. számú
melléklet B) pontjában felsorolt betegségek előfordulása esetén a betegellátó
személyazonosító adatok nélkül csak az egészségügyi adatokat jelentheti az
egészségügyi államigazgatási szervnek. Az egészségügyi államigazgatási
szerv közegészségügyi vagy járványügyi közérdekre hivatkozva kérheti az
érintett személyazonosító adatait.
(2a) A betegellátó továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek azon
személyek egészségügyi és személyazonosító adatait, akiknél a
mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati eredmény az 1. számú melléklet A)
pontja szerinti fertőzések, fertőzéses eredetű betegségek, mérgezések
fennállását, illetve kórokozóik jelenlétét valószínűsíti vagy igazolja. A
betegellátó továbbítja az egészségügyi államigazgatási szervnek az 1.
számú melléklet A) pontja szerinti fertőzések, fertőzéses eredetű
betegségek, mérgezések közül a miniszteri rendeletben meghatározott
betegségekre vonatkozó azon vizsgálati eredményt is, amely a korábbi
valószínűsítés ellenére nem igazolja az adott betegség fennállását. Az
egészségügyi államigazgatási szerv a 4. § (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott célból, a népegészségügyi, közegészségügyi vagy
járványügyi feladat ellátásához szükséges ideig és mértékben kezelheti a
személyazonosító és egészségügyi adatokat, azzal, hogy azon vizsgálati
eredmény esetében, amely az adott betegség fennállását a korábbi
valószínűsítés ellenére nem igazolta, a vonatkozó személyazonosító
adatokat haladéktalanul törölni kell.
(2b) Amennyiben a mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálati eredmény az 1.
számú melléklet B) pontja szerinti betegségek, illetve kórokozóik
előfordulását valószínűsíti vagy igazolja, a mikrobiológiai vizsgálatot végző
betegellátó az egészségügyi adatokat személyazonosításra alkalmatlan
módon jelenti az egészségügyi államigazgatási szervnek.
(2c) A betegellátó a miniszteri rendeletben meghatározott, felügyelet alá vont
kórokozók
kimutatása
esetén
az
egészségügyi
adatokat
személyazonosításra alkalmatlan módon továbbítja az egészségügyi
államigazgatási szervnek.
(3a) A betegellátó népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi
érdekből
szükségessé
váló
intézkedések
megtétele
pontjában
meghatározott célból, miniszteri rendeletben meghatározott időszakonként,
formában és tartalommal sürgősségi ellátás
a) keretében a fekvőbeteg-gyógyintézetbe felvett betegekről,
b) érdekében a mentés keretében történt ellátási eseményekről, amelyek
esetében nem került sor fekvőbeteg-gyógyintézet általi átvételre,
személyazonosításra alkalmatlan módon egészségügyi adatokat
szolgáltat az egészségügyi államigazgatási szervnek.1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének rendjéről 4.
melléklet: A laboratóriumok által jelentendő adatok köre; 4/A melléklet: A
mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium által személyazonosításra
alkalmatlan módon jelentendő adatok köre; 5. számú melléklet:
Kórokozók, amelyek esetében az irányukban elvégzett laboratóriumi vizsgálat
negatív eredménye is jelentendő a vizsgált személy személyazonosító adataival
együtt. (Országos Szakmai Információs Rendszer „OSZIR” jelentés)
VI.5.6. Mikrobiológiai és antibiotikum surveillance céljából: Az adattovábbítást
előírja: 1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet a fertőző betegségek jelentésének
rendjéről, 4/A melléklet: A mikrobiológiai vizsgálatot végző laboratórium által
személyazonosításra alkalmatlan módon jelentendő adatok köre, illetve 20/2009.
(VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések
megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
alapján.
Mikrobiológiai surveillance: kórokozók előfordulása és rezisztenciájának nyomon
követése, a fertőző betegségek jelentésének rendjéről szóló miniszteri rendelet
szerinti, bejelentésre kötelezett kórokozók előfordulásának azonosítására
irányuló célzott surveillance;
Antibiotikum
rezisztencia
surveillance:
a
kórokozók
antibiotikum
érzékenység/rezisztencia változásaira irányuló, célzott surveillance.
VI.5.7. Fekvőbeteg ellátók infekciókontroll egységeinek (higiénikusainak)
megkeresésére történő adattovábbítás a nosocomiális járványok megelőzése
céljából: A 20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet az egészségügyi ellátással
összefüggő
fertőzések
megelőzéséről,
e
tevékenységek
szakmai
minimumfeltételeiről és felügyeletéről 1. számú melléklet alapján „a fekvőbeteg
szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak a szükséges mértékben
betekintési joga van a kórházi beteg adatbázisba és a mikrobiológiai leletekbe,
ha az külön van”. Az Adatkezelő biztosítja ezt a betekintési jogot a nosocomiális
járványok megelőzése céljából.
VI.6 Adattovábbítás Adatkezelőtől elkülönült személynek egészségügyi
hálózaton kívül
Az Eüak. szerint a következő szervek írásbeli megkeresésére a kezelést végző orvos,
valamint az egészségbiztosítási szerv az érintett egészségügyi és a megkereső szerv
által törvény alapján kezelhető, az azonosításhoz szükséges személyazonosító
adatait átadja a
megkereső szervnek. A megkeresésben a 4. § (4) bekezdésének megfelelően fel kell
tüntetni a megismerni kívánt egészségügyi és személyazonosító adatokat, ideértve
azon adatokat is, amelyek az egészségügyi szolgáltató által felvett látlelet alapján
állnak rendelkezésre. A megkereső szervek a következők lehetnek:
a) büntetőügyben a nyomozó hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi
szakértő, polgári peres és nemperes, valamint közigazgatási hatósági ügyben a
közigazgatási hatóság, az ügyészség, a bíróság, az igazságügyi szakértő,
b) szabálysértési eljárás során az eljárást lefolytató szervek,
c) potenciális hadköteles és hadköteles személy esetén a fővárosi és megyei
kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala, a Magyar Honvédség katonai
igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, valamint a katonai egészségügyi
alkalmasságot megállapító bizottság,d) a nemzetbiztonsági szolgálatok, a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995.
évi CXXV. törvényben meghatározott feladatok ellátása érdekében, az abban
kapott felhatalmazás körében,
e) a Magyar Honvédség katonai igazgatási és központi adatfeldolgozó szerve, a
kiképzett tartalékosok békeidőszakban történő hadi beosztásra történő kiírása és
a kiképzett tartalékosok gyors és differenciált behívása érdekében, a
honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló törvényben meghatározott
körben,
f) az egészségügyi dolgozóval szemben folyamatban lévő etikai eljárás során az
eljárás lefolytatása hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kamarai szerv.
VI.7. Adattovábbítás közreműködő / együttműködő laboratóriumok és
közvetítő részére
VI.7.1. Figyelemmel arra, hogy Adatkezelő nem végez laboratóriumi
vizsgálatokat ekként az Érintett hozzájárulásával az Érintettől beszerzett mintákat
és személyes adatokat az alábbi partnerek részére jogosult továbbítani személyes
adatokkal együttesen:
Név: Smart Hospital Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1139 Budapest, Gömb utca 44.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-370533
Adószám: 27987146-2-41
Adatkezeléssel összefüggő tájékoztató:
https://www.koronavirusteszt.net/adatvedelmi-szabalyzat/
Név: Mikrodiag Laboratórium Kft.
Székhely: 1045 Budapest, Berlini út 47-49
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-373-843
Adószám: 28787059-2-41
Adatkezeléssel összefüggő tájékoztató:
https://mikrodiag.hu/wp-content/uploads/2021/01/Mi...
Név: Neumann Diagnostics Kft.
Székhely: 7623 Pécs, Nagyvárad utca 15.
Cégjegyzékszám: 02-09-081306
Adószám: 25106000-2-02
Adatkezeléssel összefüggő tájékoztató:
https://neumannlabs.com/22530097226/polices/112037...
VI.7.2. A fent megjelölt partnerek önálló adatkezelőknek minősül, melyet Érintett
a hozzájárulásával elfogad, ekként Adatkezelőt nem terheli felelősség a
továbbítást követően a partnerek adatkezelése vonatkozásában.
VI.8. Számlázás céljából
Adatkezelés célja: A laboratóriumi vizsgálatok és szolgáltatások ellenértékének
megfizetésére kiállított számlán feltüntetendő adatok kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Számviteli jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a
felhasználásról: Adatkezelő a fenti Szolgáltatással összefüggésben az alábbi
adatokat kezelheti (opcionális adatkezelés):•

Érintett neve;
Érintett címe
E-mail címe
Telefonszáma
Adatkezelés időtartama:
Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a
VI.9. Panaszkezelés céljából:
Adatkezelés célja: A bejelentett reklamáció kivizsgálása és a páciens értesítése
céljából.
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása
Kezelt adatok köre és kezelt adatok vonatkozásában információ a
felhasználásról: Adatkezelő a fenti Szolgáltatással összefüggésben az alábbi
adatokat kezelheti (opcionális adatkezelés):
• Érintett neve;
• Érintett lakcíme;
• E-mail címe
• Telefonszáma
• Érintett által bemutatott okiratok, dokumentumok, egyéb bizonyításra szolgáló
adatok;
• Jegyzőkönyv a panaszról, személyesen, elektronikus hírközlő eszközön vagy
telefonon tett panasz esetén, a panasz egyedi azonosítója.
Adatkezelés időtartama: 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről 17/A. § (7)
bekezdés
Az adatkezelés során a panaszos adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és
azok korlátozásait a VII. és VIII. pont tartalmazza. A panaszos az adatairól bármikor
tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy
kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen
tiltakozhat.
Az azonosíthatatlan személy, névtelen bejelentő által tett panasz vizsgálatát az AMS
Betegszállító Kft. mellőzi. Ha a panasz alapját súlyos jog-, vagy érdeksérelem képezi,
a panasz vizsgálatának mellőzésétől az AMS Betegszállító Kft. eltekinthet, és a
panaszt kivizsgálja.
VII. Adatkezelés jogalapja:
VII.1. A személyes adatok Adatkezelő általi felvétele és kezelése – eltérő rendelkezés
hiányában - az Érintett önkéntes hozzájárulásán az Adatkezelő Honlapján keresztül,
e-mailen keresztül, illetve az Érintett által személyesen, a laboratóriumban
rendelkezésre álló nyomtatványok kitöltésével; vagy jogszabályi előírásokon alapul. A
Felhasználó a hozzájárulását az adott Szolgáltatás igénybevételével, használatának
kezdeményezésével, használatával adja meg, vagy a rendelkezésre álló
nyomtatványok kitöltésével a laboratóriumi vizsgálatok megrendelésekor járul hozzá.
VII.2. Az adatkezelés – ahogyan az a fent rögzítettek alapján is látható – Adatkezelőre
vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges okból is történhet.
VII.3. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában az
Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagyharmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek
érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban
áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának
visszavonását követően is kezelheti.
VII.4. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Érintett
nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16.
életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan
cselekvőképes Érintett a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos
jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú
Érintett önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az
Adatkezelőnek az elektronikus szolgáltatások igénybevétele esetén nem áll módjában
a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő
nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az Érintett, illetve törvényes képviselője
szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak.
VII.5. Az Érintett szavatol azért, hogy a Szolgáltatás során harmadik természetes
személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett
hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
VII.6. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik
felelősséggel.
VIII. Érintett adatkezeléssel összefüggő jogai
VIII.1 Érintett hozzáférési joga
VIII.1.1.
Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől haladéktalanul, de
legkésőbb 30 (harminc) napon belül e-mailben, vagy postai úton visszajelzést kapjon
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen
adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a
következő információkhoz hozzáférést kapjon:
• az adatkezelés céljai;
• szolgáltatás igénybevétele
• érintett személyes adatok kategóriái:
• azon címzett vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes
adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
• adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
• az Érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
• a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
• ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
• automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető
információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre
nézve milyen várható következményekkel jár.VIII.1.2.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére történő továbbítására kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást
kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR szerinti megfelelő garanciákról.
VIII.1.3.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok
másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további
másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű
díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az Adatkezelő másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó
jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
VIII.1.4.
Az Adatkezelő a tájékoztatást tömören, átláthatóan, közérthetően
megfogalmazva, világos formában nyújtja.
VIII.2 Helyesbítéshez való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az Adatkezelő az
erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb 30 (harminc) napon belül
intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton tájékoztatást küld a
módosítás/kiegészítés megtörténtéről.
VIII.3. A törléshez való jog ("az elfeledtetéshez való jog")
VIII.3.1.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre
vonatkozó személyes adatokat törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű
ok az adatkezelésre;
• a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
VIII.3.2.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azokat
törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek
figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai
intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő
személyeket, hogy az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra
mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának
törlését.
VIII.3.3.
Az előzőekben leírtak nem alkalmazandók, amennyiben az adatkezelés
szükséges:•
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából;
a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett
feladat végrehajtása céljából;
a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően
lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
VIII.3.4.
Az Adatkezelő az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb
30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton
tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.
VIII.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
VIII.4.1.
Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az
adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
• az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra
az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze
a személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
• az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
VIII.4.2.
Ha az adatkezelés az előzőekben írtak alapján korlátozás alá esik, az
ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más
természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
VIII.4.3.
Az Adatkezelő az Érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról
előzetesen tájékoztatja.
VIII.4.4.
Az Adatkezelő az erre irányuló kérelemről haladéktalanul, de legfeljebb
30 (harminc) napon belül intézkedik és a megadott e-mail címen, vagy postai úton
tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.
VIII.5. Az adathordozhatósághoz való jog
VIII.5.1.
Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő
rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel
olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik személynek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, amelyneka személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson,
vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.
VIII.5.2.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett
jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok
személyek közötti közvetlen továbbítását.
VIII.5.3.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a
törléshez való jogra vonatkozó rendelkezéseket. Az említett jog nem alkalmazandó
abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott
közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához
szükséges.
VIII.5.4.
Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem érintheti
hátrányosan mások jogait és szabadságait.
VIII.6. Tiltakozáshoz való jog
VIII.6.1.
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az Adatkezelő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak, vagy kezelésük jogszabályon alapul.
VIII.6.2.
Az Adatkezelő a tiltakozás benyújtásától számítottan haladéktalanul, de
legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja azt és döntést hoz annak
megalapozottsága vonatkozásában, majd a megadott e-mail címen, vagy postai úton
tájékoztatást küld a módosítás/kiegészítés megtörténtéről.
VIII.6.3.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében
történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes
adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok
közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
VIII.6.4.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját
helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok
kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat
végrehajtása érdekében van szükség.
IX.
Érintett adatkezeléssel összefüggő jogai
IX.1. Az Érintett az előző pontban meghatározott jogaival kapcsolatos kérelmeit,
illetve az adatkezeléssel kapcsolatos panaszait az Adatkezelő székhelyére, illetve e-
mail címére küldheti meg.IX.2. Az Érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő, illetve annak
tevékenysége ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per
elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik. A perre az Adatkezelő székhelye szerinti
bíróság illetékes, de a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
IX.3. Az Érintett az Adatkezelőnél, illetve az adatkezeléssel szemben a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panasszal élhet. A Hatóság
elérhetőségei az alábbiak:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Rövidített elnevezés: NAIH
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36-1-391-1400
Fax: +36 1 391 1410
Honlap: http://www.naih.hu