Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által finanszírozott betegszállítás

Betegszállítás: a beteg személy egészségügyi szolgáltatóhoz, illetve az egészségügyi szolgáltatótól otthonába történő szállítása.

A betegszállítást az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendeli meg.

A beteg otthona: ahol a beteg életvitelszerűen tartózkodik, továbbá amennyiben az egészségügyi szolgáltatótól történő elbocsátásakor a kezelőorvos szakvéleménye szerint a beteg otthonában történő gondozása vagy felügyelete szükséges, a gondozást, illetve felügyeletet vállaló személy lakóhelye, illetve az ezt végző intézmény.

Éjszakai betegszállítás: a beteg - nem mentési céllal - 22 óra és 6 óra között egészségügyi ellátásra szállítása, illetve ellátás utáni visszaszállítása (pl. különösen művese-kezelésre, 24 órán át üzemelő diagnosztikai vizsgálatra - CT, MRI stb. -, illetve innen vagy sürgősségi ellátását követően gyógyintézetből otthonába történő betegszállítás az éjszakai időszakban).

A betegszállítás a végrehajtás módja szerint lehet: egyedi vagy más betegekkel együttes szállítás és megvalósulhat ülőbeteg-szállító, fekvőbeteg-szállító kocsival, valamint betegszállító szervezetek által működtetett mentőkocsival.

A betegszállítás a sürgősség igénye szerint lehet:

    6 órán belüli vagy 24 órán belüli,
    meghatározott időpontra kért, illetve tervezett időpontokban történő ismétlődő betegszállítás.

A betegszállítás a kíséret igénye szerint lehet:

a) betegkísérő közreműködését igénylő,

b) kíséretet nem igénylő

betegszállító járművel teljesítendő betegszállítás.

A rendelet hatálya alá tartozó, kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegszállítás a beutalásra jogosult orvos elrendelése alapján teljesíthető, melyet az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendelhet meg.
Megrendelés:

A betegszállítást az orvos vagy az általa kijelölt egészségügyi dolgozó rendeli meg. Amegrendeléskor közölni kell:

a beteg nevét, életkorát,

14 éven aluli beteg esetén a szülői (gondozói) kíséret igényét,

a szállítást indokoló, illetve a szállítás szempontjából lényeges kórismét, valamint a betegszállítás megkezdésének e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti idejét és körülményeit (ülve, fekve stb.), valamint azt, hogy a betegszállítás mentő(szak)ápolói kíséretet nem igényel,

a betegfelvétel és a betegátadás helyét,

saját nevét, telefonszámát és a megrendelő orvos nevét és orvosi bélyegzőszámát.
Igénybevétel:

Felhívjuk a figyelmét a betegszállítás indokolt igénybevételének jogi szabályozására:

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény szerint:

„97. § (1) A betegszállítás célja, hogy az orvos rendelése alapján biztosítsa az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférést abban az esetben, ha az egészségügyi ellátás elérhetősége másként nem biztosítható, így különösen, ha a beteg

a) csak speciális testhelyzetben szállítható;

b) betegsége miatt szállítása közben felügyeletet igényel;

c) mozgásában korlátozott, járóképtelen, vagy egészségi állapota kizárja a szokványos közlekedési eszközök használatát;

d) fertőzésveszély vagy kóros magatartása miatt közforgalmú járművet nem vehet igénybe;

e) ellátásának eredményességét a szokványos közlekedési eszközök igénybevételéből eredő késedelem vagy más tényező veszélyeztetné.

(2) A betegszállítás az (1) bekezdésben foglaltakon túl a gyógyintézetből elbocsátott beteg otthonába történő szállításakor is igénybe vehető, amennyiben

a) a beteg a (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti okok miatt a gyógyintézetet nem tudja elhagyni, vagy

b) tömegközlekedési eszköz az adott időben nem áll a beteg rendelkezésére.”

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény szerint:

„17. § (1) A biztosított - beutalás szerinti intézményben végzendő - orvosi vizsgálata vagy gyógykezelése, illetve egészségügyi intézményből tartózkodási helyére történő elbocsátása céljából jogosult betegszállításra,

a) amennyiben egészségi állapota miatt szállítása másként nem oldható meg, és a szállításra beutalásra jogosult orvos rendelése alapján kerül sor,

b) a szállítás külön jogszabályban foglalt kúraszerű kezelés céljából történik.”


Több évtizedes tapasztalat

Szakképzett munkatársak